Pi Si Bang

Pi Si Bang

Pi Si Bang – Kum 49

Pa Min –              Pu Za Dum (Tleicia)

Nu Min –              Pi Chia Doi

Chuah Pi Unau – Pi Sui Hniang

                               Pi Tluang Iang (Tleicia)

                               Pi Pen Fom

                               Pi Van Hnem (Tleicia)

                               Pi Duh Zi

                               Tial Bik (Tleicia)

A Pasal  –               Pu Thang Er

A Fale –                  Tluang Bik Thang

                               Daniel Thang

                               Biak Chin Tial

                               Cer Chin Iang

Hi bantuk in kan ngeihchiat nak a kan telpi tu nan zapi cung ah kan I lawm.  Pathian nih thlua in Chuah Chin Ko hna seh.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *